Informacja Wójta Gminy Wieniawa 

 

 

INFORMACJA

 

Na podstawie art. 79 ust.1 i art.33 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227 z późn zmianami)

 

WÓJT GMINY WIENIAWA podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko z udziałem społeczeństwa w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Uruchomienia Zakładu topienia tłuszczy zwierzęcych w miejscowości Kłudno Gmina Wieniawa”

 

Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji zostało wszczęte w dniu 30.09.2011 r. na wniosek firmy FAMAR Łukasz Fałek. Przedmiotem decyzji jest określenie środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia polegającego na topieniu tłuszczy zwierzęcych. Przedsięwzięcie realizowane będzie w całości granicach działki 297,298 w miejscowości Kłudno. Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy Wieniawa. Organem właściwym do dokonania uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Radomiu. Organem właściwym do wydania opinii Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomiu.

 

Jednocześnie zawiadamiam o możliwości zapoznania się z dokumentami sprawy, które wyłożone są w Referacie Gospodarki Nieruchomościami, Usług Komunalnych Rolnictwa i Ochrony Środowiska w pokoju nr 16 oraz o możliwości składania uwag i wniosków, w terminie od 28.10.2015 r. do 17.11.2015 r. (21 dni) do wniosku i raportu oddziaływania na środowisko. Uwagi i wnioski można składać na piśmie, ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej: mail sekretariat@gminawieniawa.pl w terminie j.w. Uwagi złożone po tym terminie nie będą rozpatrzone.

Organem właściwym do rozpatrywania uwag i wniosków jest Wójt Gminy Wieniawa.

 

     

 

Wieniawa, dnia 27.10.2015 r.

 


Liczba odwiedzin : 724
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Wieniawie
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Kołtonowicz
Osoba odpowiedzialna za informację : Paweł Kołtonowicz
Czas wytworzenia: 2015-10-27 11:01:37
Czas publikacji: 2015-10-27 11:09:11
Data przeniesienia do archiwum: Brak