REFERAT FINANSOWY 

 

Zadania i zakres pracy Referatu Finansowego (FN)

 
 1. Do zakresu działania Referatu Finansowego należy prowadzenie całości spraw związanych z planowaniem i realizacją budżetu gminy.

 2. Sprawowanie funkcji nadzorczych nad finansami i budżetem gminy, a mianowicie:

  1. kontrolowanie jednostek organizacyjnych Gminy oraz jednostek realizujących zadania Gminy w zakresie celowości i legalności wydatkowanych środków budżetowych oraz prawidłowości wykorzystania otrzymanych środków finansowych,

  2. bieżący nadzór nad realizacją budżetu, tj. dochodami i wydatkami budżetowymi,

  3. analiza kosztów funkcjonowania Urzędu oraz dbanie o terminowe uiszczanie opłat,

  4. rozliczanie inwentaryzacji,

  5. dokonywanie wyceny aktywów oraz pasywów i ustalanie wyniku finansowego,

  6. dokonywanie umorzeń środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,

  7. prowadzenie analizy planów finansowych jednostek organizacyjnych Gminy,

  8. przygotowywanie sprawozdań, informacji i innych materiałów dla potrzeb Wójta oraz materiałów niezbędnych do wykonania obowiązków z zakresu sprawozdawczości,

 3. Prowadzenie spraw związanych z wymiarem i poborem podatków i opłat lokalnych pozostających w zakresie właściwości Gminy:

  1. prowadzenie ewidencji podatników i inkasentów,

  2. gromadzenie i przechowywanie oraz badanie pod względem zgodności ze stanem prawnym i rzeczywistym deklaracji podatkowych składanych organowi podatkowemu,

  3. przygotowanie aktów administracyjnych dotyczących podatków i opłat.

 4. Udzielanie dotacji podmiotom niepublicznym, w tym organizacjom pożytku publicznego na realizację zadań publicznych Gminy na podstawie zawartych umów i porozumień.

 5. W zakresie obsługi finansowo- księgowej gospodarki wodno-ściekowej i zadań sołeckich :

                  a.  obsługa finansowo-księgowa zadań rad sołeckich,

                  b.  windykacja należności za wodę, ścieki i wywóz nieczystości

                  c.  miesięczne uzgadnianie prowadzonej ewidencji księgowej,

                  d.  obsługa zadań sołeckich w zakresie obsługi finansowo-księgowej,

                  e.  fakturowanie należności za wodę, ścieki i wywóz nieczystości,

                  f.   analiza kosztów gospodarki wodno-ściekowej,

                  g.  sporządzanie umów i zleceń,

                  h.  przygotowywanie uchwał w zakresie gospodarki wodno-ściekowej,

                  i.   rozliczanie faktur, umów i zleceń,

                  j.   windykacja należności w zakresie gospodarki komunalnej.

 

Liczba odwiedzin : 1766
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Wieniawie
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Kołtonowicz
Osoba odpowiedzialna za informację : Paweł Kołtonowicz
Czas wytworzenia: 2016-01-11 21:33:02
Czas publikacji: 2016-01-11 22:01:32
Data przeniesienia do archiwum: Brak