INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

 
 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że Urząd Gminy Wieniawa, z siedzibą w Wieniawie przy ul. Kochanowskiego 88, 26-432 Wieniawa (zwany dalej UG Wieniawa) przetwarza informacje ze źródeł publicznych oraz ogólnodostępnych, w tym z Internetu, tworząc bazę danych. Wśród tych informacji znajdują się dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej nazwa RODO), mają charakter danych osobowych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z Ogólnym Rozporządzeniem, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO - w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.

W świetle powyższego pragniemy poinformować Państwa, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest: Gmina Wieniawa, ul. Kochanowskiego 88, 26-432 Wieniawa, NIP: 601-008-14-34.

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Kochanowskiego 88, 26-432 Wieniawa lub email: sekretariat@gminawieniawa.pl

 1. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – firmę AUDYT I WYCENA Consulting Group Sp. z o.o., z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Chmielna 2 lok. 31, 00-020 Warszawa lub email: iodo@audytiwycena.pl
 2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie  w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
 4. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań wynikających z Ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. 2017.1875 t.j. z dnia 2017.10.09).
 5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do odbiorców w:

(1) państwach trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) lub

(2) organizacjach międzynarodowych.

 1. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
 • żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
 • żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
 • żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
 • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,
 • przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Z powyższych praw można skorzystać poprzez:

 • kontakt e-mailowy pod adresem: iodo@audytiwycena.pl
 • kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: AUDYT I WYCENA Consulting Group Sp. z o.o., ul. Chmielna 2 lok. 31, 00-020 Warszawa.
 1. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami

 

Z poważaniem,

Gmina Wieniawa

 

Liczba odwiedzin : 286
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Wieniawie
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Kołtonowicz
Osoba odpowiedzialna za informację : Administrator
Czas wytworzenia: 2018-05-25 13:12:15
Czas publikacji: 2018-05-25 13:12:15
Data przeniesienia do archiwum: Brak