Ogłoszenie o zamówieniu publicznym nr 17 

 

 

Referat Gospodarki Nieruchomościami,                                                                                                                                    Wieniawa, 20.12.2018 r.

Rolnictwa i Ochrony Środowiska

 

 

 

GN.ZO.10.2018.MJ

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Zamawiający: GMINA WIENIAWA, ul. KOCHANOWSKIEGO 88, 26-432 WIENIAWA

 

zaprasza do złożenia oferty na zadanie pod nazwą:

"Prowadzenie prac konserwacyjnych na urządzeniach oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wieniawa w 2019 roku"

 

  1. 1.  Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie usługi konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wieniawa.

Do obowiązków konserwatora należeć będzie:

1)         Utrzymanie w stanie sprawności opraw oświetleniowych oraz szafek sterowania wchodzących w skład instalacji oświetleniowych znajdujących się na terenie Gminy Wieniawa,

2) Wymiana zużytych źródeł światła i naprawa elementów opraw oświetleniowych w tym:

a)         układu zapłonowego,

b)         dławików (statecznik)

c)         opraw i przewodów.

3)         Wymiana uszkodzonych przekaźników zmierzchowych.

4) Wymiana uszkodzonych zegarów sterujących oświetleniem.

5) Regulacja zegarów i przekaźników zmierzchowych (czas letni - zimowy).

6)         Terminowe usuwanie usterek, zakłóceń w działaniu sieci oświetlenia ulicznego.

7) Utrzymanie obiektów konserwowanych w należytym stanie technicznym.

8)         Przekazywanie zużytych źródeł światła podmiotowi posiadającemu stosowne zezwolenie do prowadzenia takiej działalności.

9)         Wycinka drzew i gałęzi pod linią oświetlenia ulicznego, będącą majątkiem Gminy Wieniawa.

10) Inne usługi które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania oświetlenia ulicznego.

11) Terminowej naprawy punktów sterowania oraz pozostałych urządzeń oświetlenia ulicznego od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego.

12) Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia:

a)         zamówienie będzie realizowane zgodnie z prawem.

b)         materiały muszą spełniać wymagania określone w aktualnie obowiązujących normach.

 

W skład oświetlenia ulicznego wchodzą:

- punkty sterowania szt. 49,

- lampy uliczne szt. 776.

 

2. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia:

   Od dnia 10 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

 

3. Przy wyborze oferty do realizacji, zamawiający będzie kierował się kryterium:

 

Kryterium oceny oferty jest:

- 80% cena,

- 20% doświadczenie wykonywanego zawodu,

 

4.  Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:

 

1) formularz oferty wg załączonego wzoru – zał. nr 1 do oferty,

2) zaparafowany wzór umowy* – zał. nr do 2 oferty,

3) oświadczenie o posiadanych uprawnieniach,

4) dokumenty potwierdzające doświadczenie wykonywanego zawodu.

 

5.  Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie:

 

 

Cena powinna być w formie miesięcznego ryczałtu oraz zawierać:

1)  wartość usługi określoną w oparciu o przedmiot zamówienia;

2)  obowiązujący podatek od towarów i usług VAT;

3)  wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie;

4)  cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia;

5) cena podana przez wykonawcę za świadczoną usługę jest obowiązująca przez okres ważności umowy  i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania;

 

6)  oprócz ceny proszę również o podanie:

-       możliwego terminu wykonania napraw punktów sterowania,

-       możliwego terminu wykonania napraw pozostałych urządzeń oświetlenia ulicznego.

 

6. Miejsce i termin złożenia oferty:

 

1)  Ofertę należy  złożyć do  dnia  07.01.2019 r. do  godz.  12.00 w siedzibie Zamawiającego, Sekretariat Urzędu Gminy w Wieniawie

2) Dopuszcza się złożenia oferty:

- w formie pisemnej na adres: Gmina Wieniawa ul. Kochanowskiego 88, 26-432 Wieniawa

 

7.Opis sposobu przygotowania oferty:

1)  Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie.

Oferta w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu publicznym

Znak sprawy –  GN.ZO.10.2018.MJ

Z dopiskiem: Nie otwierać przed dniem 07.01.2019  godz. 1215.

2)  Oferta cenowa winna być sporządzona wyłącznie w języku polskim i musi obejmować       całość zamówienia. Formularz ofertowy należy wypełnić czytelną i trwałą techniką.

3)  Oferta może być złożona na druku innym niż ten, który stanowi załącznik nr 1 do

niniejszego zapytania pod warunkiem, że zawiera wszystkie elementy zawarte w załączonym wzorze oferty.

 

8. Miejsce i termin otwarcia oferty:

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 07.01.2019 r. o godz. 12³° w siedzibie Zamawiającego.

 

9. Termin związania ofertą: do 30 dni od daty otwarcia ofert.

 

10. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania są :

1) Paweł Kołtonowicz tel. 48 377 73 95, e-mail: pawel.koltonowicz@gminawieniawa.pl

2) Andrzej Adamczyk tel. 48 377 73 74, e-mail: andrzej.adamczyk@gminawieniawa.pl

4) Mariusz Jarosiński tel. 48 377 73 96, e-mail: mariusz.jarosinski@gminawieniawa.pl

 

11. Informacje dodatkowe:

 

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi telefonicznie lub pisemnie wszystkich wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o dokonanym wyborze.

2. W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani odrębnym

pismem lub telefonicznie o terminie podpisania umowy.

3. Zamawiający zawrze umowę z wybranym wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o wyborze wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.

4. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na każdym etapie jego przeprowadzania bez podania przyczyny.

6. Do prowadzonego postępowania nie przysługują wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.).

 

 

 

Załączniki:

1.      formularz wzoru oferty.

2.      projekt umowy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* niepotrzebne skreślić/wpisywać, jeżeli dotyczy

 

Załączniki

GN.ZO.10.2018.MJ.pdf

Data: 2018-12-20 14:57:19 Rozmiar: 1.45M Format: .pdf Pobierz

Zalacznik_Nr_2_do_zapytania_ofertowego_GN.ZO.10.2018.MJ.pdf

Data: 2018-12-20 14:57:19 Rozmiar: 447.97k Format: .pdf Pobierz

Zalacznik_Nr_1_do_zapytania_ofertowego_GN.ZO.10.2018.MJ.docx

Data: 2018-12-20 14:57:19 Rozmiar: 15.1k Format: .docx Pobierz

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf

Data: 2019-01-08 12:28:28 Rozmiar: 341.25k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 105
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Wieniawie
Osoba wprowadzająca informację : Monika Jędrys
Osoba odpowiedzialna za informację : Paweł Kołtonowicz, Andrzej Adamczyk, Mariusz Jarosiński
Czas wytworzenia: 2018-12-20 14:57:18
Czas publikacji: 2019-01-08 12:28:28
Data przeniesienia do archiwum: Brak