Ogłoszenie o zamówieniu publicznym nr 15 

 
 

Referat Zamówień Publicznych,                                                                                                                                                     Wieniawa, dnia 05.12.2018 r.

Inwestycji Oświaty i Sportu

Nazwa komórki merytorycznej

 

ZPIOiS.OZP.35.2018.MJ

Znak sprawy

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym

 

Zamawiający:

Gmina Wieniawa, ul. Kochanowskiego 88, 26-432 Wieniawa

 

zaprasza do złożenia oferty na zadanie pod nazwą:

 

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego do wysokości
600.000,00 PLN na pokrycie deficytu budżetowego w związku z ujętymi do realizacji zadaniami inwestycyjnymi.

 

  1. 1.  Opis przedmiotu zamówienia:

a)    przeznaczenie kredytu: pokrycie deficytu budżetowego w związku z realizacją zadań inwestycyjnych;

- „Budowa drogi gminnej w m. Kochanów Wieniawski o dł. 748 mb dz. nr ewid. 90 i 151- wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe”

- „Przebudowa dróg gminnych w Gminie Wieniawa- ul. Kasztanowa w m. Wieniawa o dł. 809m; w m. Skrzynno o dł. 475m; ul. Spokojna w m. Jabłonica o dł. 464m; Ryków- Pogroszyn o dł. 999m; Skrzynno- Komorów o dł. 990m; w m. Żuków o dł. 995m”.

b)    kwota kredytu: 600.000,00 zł (słownie: sześćset tysięcy 00/100 złotych);

c)    rodzaj kredytu: długoterminowy;

d)    okres kredytowania: od dnia uruchomienia do dn. 30.11.2033 r.

e)    planowane termin uruchomienia kredytu: do 31.12.2018 r. – 600.000,00 zł na pokrycie deficytu budżetowego w związku z realizacją zadania inwestycyjnego;

f)      uruchomienie kredytu nastąpi na wniosek Zamawiającego;

g)    spłata kapitału kredytu w złotych polskich następować będzie w rocznych ratach zgodnie z harmonogramem zamieszczonym poniżej:

 

Lp.

Data spłaty raty kredytu

Wysokość raty – część kapitałowa

1

29-11-2019

40.000,00

2

30-11-2020

40.000,00

3

30-11-2021

40.000,00

4

30-11-2022

40.000,00

5

30-11-2023

40.000,00

6

29-11-2024

40.000,00

7

28-11-2025

40.000,00

8

30-11-2026

40.000,00

9

30-11-2027

40.000,00

10

30-11-2028

40.000,00

11

30-11-2029

40.000,00

12

29-11-2030

40.000,00

13

28-11-2031

40.000,00

14

30-11-2032

40.000,00

15

30-11-2033

40.000,00

Razem

600.000,00

h)    odsetki naliczone są w ratach miesięcznych, liczone od faktycznie wykorzystanych środków, płatne w/g not księgowych przesyłanych kredytobiorcy przez kredytodawcę;

i)      jeżeli termin spłaty raty kredytu czy odsetek przypada na dzień wolny od pracy, płatność przypada na ostatni dzień roboczy przed terminem płatności;

j)     oprocentowanie zmienne w stosunku rocznym oparte o stawkę WIBOR 3M powiększoną o stałą marżę Banku – kredytodawcy;

k)   dla celów porównawczych należy przyjąć marżę WIBOR 3M. W celu umożliwienia porównania złożonych ofert Zamawiający wskazuje do obliczeń wysokość stopy WIBOR 3M.

l)      w przypadku spłaty kredytu we wcześniejszym terminie, odsetki liczone będą od faktycznie uruchomionej kwoty, a nie do końca umowy (zastrzeżenie możliwości przedterminowej spłaty kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów);

m)  odsetki są naliczane od rzeczywistego salda zadłużenia kredytowego, przyjmując rzeczywistą liczbę dni w miesiącu oraz założenie, że rok liczy 365 dni, a rok przestępny 366 dni.

n)    zabezpieczenie kredytu stanowić będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.

  • o)   wymaga się, aby wykonawca złożył w druku oferty oświadczenie, że nie będą naliczane koszty z tytułu:

-     prowizji przygotowawczej,

-     prowizji za sporządzenie aneksów,

-     prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu,

-     prowizji od niewykorzystanej kwoty kredytu.

 

2. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia:  30.11.2033 r.

 

  1. 3.  Przy wyborze oferty do realizacji, zamawiający będzie kierował się kryterium:

a)      cena – 100%,

 

  1. 4.  Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:

1) formularz oferty wg załączonego wzoru – zał. nr 1

2) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji

3) zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej na terenie Polski, a także realizacji usług objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe (Dz. U. z 2015 r., poz. 128 z późn. zm.), a w przypadku określonym w art. 178 ust. 1 ustawy Prawo Bankowe posiadania innego dokumentu potwierdzającego rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy Prawo Bankowe

 

  1. 5.  Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie:

Cena powinna zawierać:

1)   wartość usługi określona w oparciu o przedmiot zamówienia;

2)   wartość cenową należy podać w wartościach procentowych, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku;

3)   cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia;

4)   oprocentowanie zmienne w stosunku rocznym oparte o stawkę WIBOR 3M powiększoną o stałą marżę Banku, stała marża banku podana w formularzu ofertowym przez wykonawcę jest obowiązująca przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania;

 

6. Miejsce i termin złożenia oferty:

1) Ofertę należy  złożyć do  dnia  13.12.2018 r., do godziny 1200 w siedzibie Zamawiającego, pok. nr 14 – Sekretariat Urzędu Gminy w Wieniawie;

2) Złożenie oferty następuje w formie pisemnej na adres: Gmina Wieniawa, ul. Kochanowskiego 88, 26-432 Wieniawa;

 

7. Opis sposobu przygotowania oferty:

1)  Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, która zawiera następującą informację:

Oferta w odpowiedzi na zapytanie ofertowe

Znak sprawy - ZPIOiS.OZP.35.2018.MJ.

Z dopiskiem: Nie otwierać przed dniem 13.12.2018 godz. 1230

2)  Oferta cenowa winna być sporządzona wyłącznie w języku polskim i musi obejmować całość zamówienia. Formularz ofertowy należy wypełnić czytelną i trwałą techniką.

3)  Oferta może być złożona na druku innym niż ten, który stanowi załącznik nr 1, pod warunkiem, że zawiera wszystkie elementy zawarte w załączonym wzorze oferty.

8. Miejsce i termin otwarcia oferty:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.12.2018 r. o godzinie 1230 w siedzibie Zamawiającego.

 

9. Termin związania ofertą: 30 dni od daty otwarcia ofert.

 

10. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania są:

1) Wanda Nogańska, tel.: 48 377 73 81, e-mail: skarbnik@gminawieniawa.pl

2) Monika Jędrys, tel.: 48 377 73 75, e-mail: monika.jedrys@gminawieniawa.pl

 

11. Informacje dodatkowe:

1)   Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi telefonicznie lub pisemnie wszystkich wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o dokonanym wyborze.

2)   W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani odrębnym pismem lub telefonicznie o terminie i miejscu podpisania umowy.

3)   Wykonawca, którego oferta została wybrana, zobowiązany jest przygotować i przedstawić Zamawiającemu do akceptacji projekt umowy w sprawie realizacji niniejszego zamówienia publicznego.

4)   Zamawiający zawrze umowę z wybranym wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o wyborze wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.

5)   Zmiany do umowy do swej ważności będą wymagały formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie strony.

6)   Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

7)   Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na każdym etapie jego przeprowadzania bez podania przyczyny.

8)   Do prowadzonego postępowania nie przysługują wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.).

 

 

 

                                                                                 Wójt Gminy Wieniawa

 

                                                                                Krzysztof Sobczak

 

 

 

Załączniki:

1)      Formularz oferty – załącznik nr 1.

 

 

Załączniki

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym.pdf

Data: 2018-12-05 10:47:11 Rozmiar: 366.68k Format: .pdf Pobierz

Załącznik nr 1 - wzór oferty.doc

Data: 2018-12-05 10:47:11 Rozmiar: 31.5k Format: .doc Pobierz

Uchwala_Nr_XLV.387.2018 (2).pdf

Data: 2018-12-05 10:47:11 Rozmiar: 182.21k Format: .pdf Pobierz

Informacja o unieważnieniu postępowania.pdf

Data: 2018-12-06 15:04:22 Rozmiar: 484.34k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 94
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Wieniawie
Osoba wprowadzająca informację : Monika Jędrys
Osoba odpowiedzialna za informację : Wanda Nogańska, Monika Jędrys
Czas wytworzenia: 2018-12-05 10:47:10
Czas publikacji: 2018-12-06 15:04:22
Data przeniesienia do archiwum: Brak