Ogłoszenie o zamówieniu publicznym nr 14 

 
 

Referat Gospodarki Nieruchomościami,                                                                                                                                                    Wieniawa, 05.12.2018 r.

Rolnictwa i Ochrony Środowiska

 

 

 

GN.ZO.9.2018.MJ

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Zamawiający: GMINA WIENIAWA, ul. KOCHANOWSKIEGO 88, 26-432 WIENIAWA

 

zaprasza do złożenia oferty na zadanie pod nazwą:

"Wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

na terenie Gminy Wieniawa w 2019 roku"

 1.  Opis przedmiotu zamówienia:

W zakresie wykonywania projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego :

a)      Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945),  rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie oznaczeń i nazewnictwa stosowanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, w decyzji o warunkach zabudowy ( Dz. U. Nr 164, poz. 1589) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie sposobu ustalenia wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ( Dz. U. Nr 164 poz. 1588 ) a także projektów decyzji zmieniających w/w decyzje.

b)     Na podstawie 12 miesięcy 2018r. przewiduje się sporządzenie w 2019r. :

- 56 projektów decyzji o warunkach zabudowy

- 16 projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Powyższa ilość może ulec zmianie w trakcie realizacji zamówienia w zależności od ilości złożonych wniosków.

c)      W skład jednego kompletu wchodzą poniższe opracowania:

- projekt decyzji składających się z części tekstowej i graficznej,

- analiza obszaru zabudowy i zagospodarowania wokół działki, której dotyczy wniosek o wydanie warunków zabudowy, sporządzony w formie graficznej i opisowej

d)     Sporządzenie pojedynczego projektu przedmiotowych decyzji, licząc od dnia otrzymanie kompletnego wniosku wynosi maksymalnie 14 dni.

 

2. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia:

   Od dnia 01 stycznia 2019 roku do 31  grudnia 2019 roku

 

3. Przy wyborze oferty do realizacji, zamawiający będzie kierował się kryterium:

 Kryterium oceny oferty jest w 100% cena.

 

4.  Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:

 1) formularz oferty wg załączonego wzoru – zał. nr 1 do oferty,

2) zaparafowany wzór umowy* – zał. nr do 2 oferty.

3) referencje

  

5.  Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie:

  Cena powinna zawierać:

1)  wartość usługi określoną w oparciu o przedmiot zamówienia;

2)  obowiązujący podatek od towarów i usług VAT;

3)  wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie;

4)  cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia;

5) cena podana przez wykonawcę za świadczoną usługę jest obowiązująca przez okres ważności umowy  i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania;

 6)  oprócz ceny proszę również o podanie:

-       możliwego terminu wykonania zamówienia

 

6. Miejsce i termin złożenia oferty:

 1)  Ofertę należy  złożyć do  dnia  19.12.2017 r. do  godz.  12.00 w siedzibie Zamawiającego, Sekretariat Urzędu Gminy w Wieniawie

2) Dopuszcza się złożenia oferty:

- w formie pisemnej na adres: Gmina Wieniawa ul. Kochanowskiego 88, 26-432 Wieniawa

 

7.Opis sposobu przygotowania oferty:

1)  Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie.

Oferta w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu publicznym

Znak sprawy –  GN.ZO.9.2018.MJ

Z dopiskiem: Nie otwierać przed dniem 19.12.2017  godz. 1200

2)  Oferta cenowa winna być sporządzona wyłącznie w języku polskim i musi obejmować całość zamówienia. Formularz ofertowy należy wypełnić czytelną i trwałą techniką.

3)  Oferta może być złożona na druku innym niż ten, który stanowi załącznik nr 1 do

niniejszego zapytania pod warunkiem, że zawiera wszystkie elementy zawarte w załączonym wzorze oferty.

 

8. Miejsce i termin otwarcia oferty:

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 19.12.2017 r. o godz. 12³° w siedzibie Zamawiającego.

 

9. Termin związania ofertą: 30 dni od daty otwarcia ofert.

 

10. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania są :

1) Paweł Kołtonowicz tel. 48 377 73 95, e-mail: pawel.koltonowicz@gminawieniawa.pl

2) Edyta Baranowska tel. 48 377 73 94, e-mail: edyta.baranowska@gminawieniawa.pl

3) Karolina Kiljanek  tel. 48 377 73 93, e-mail: karolina.kiljanek@gminawieniawa.pl

4) Mariusz Jarosiński tel. 48 377 73 96, e-mail: mariusz.jarosinski@gminawieniawa.pl

 

11. Informacje dodatkowe:

  1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi telefonicznie lub pisemnie wszystkich wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o dokonanym wyborze.
  2. W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani odrębnym pismem lub telefonicznie o terminie podpisania umowy.
  3. Zamawiający zawrze umowę z wybranym wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o wyborze wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.
  4. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
  5. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na każdym etapie jego przeprowadzania bez podania przyczyny.
  6. Do prowadzonego postępowania nie przysługują wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.).

 

 

 

Załączniki:

1.      formularz wzoru oferty

2.      projekt umowy.

 

 

 

  

* niepotrzebne skreślić/wpisywać, jeżeli dotyczy

 

Załączniki

GN.ZO.9.2018.MJ.pdf

Data: 2018-12-05 08:40:29 Rozmiar: 1.29M Format: .pdf Pobierz

Zalacznik_Nr_1_do_zapytania_ofertowego_GN.ZO.9.2018.MJ.docx

Data: 2018-12-05 08:40:29 Rozmiar: 14.98k Format: .docx Pobierz

Zalacznik_Nr_2_do_zapytania_ofertowego_GN.ZO.9.2018.MJ.docx

Data: 2018-12-05 08:40:29 Rozmiar: 23.34k Format: .docx Pobierz

Zbiorcze zestawienie ofert.pdf

Data: 2018-12-19 15:34:49 Rozmiar: 177.36k Format: .pdf Pobierz

Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf

Data: 2018-12-31 17:10:39 Rozmiar: 351.73k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 262
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Wieniawie
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Kołtonowicz
Osoba odpowiedzialna za informację : Paweł Kołtonowicz, Edyta Baranowska, Karolina Kiljanek, Mariusz Jarosiński
Czas wytworzenia: 2018-12-05 08:40:28
Czas publikacji: 2018-12-31 17:10:39
Data przeniesienia do archiwum: Brak